Pereiti į pagrindinį turinį

Mokinio elgesio taisyklės

 

LAZDIJŲ MENO MOKYKLA

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

I. Mokinio pareigos:

1.1. Gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovus ir visą mokyklos personalą, paisyti jų nuomonės, gerbti savo mokyklą;

1.2. Nevėluoti ir nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties, apie neatvykimo priežastis informuoti pedagogą ar mokyklos administraciją. Turėti visas mokymuisi būtinas priemones (knygas, pasiekimų knygelę ir kitas reikiamas priemones);

1.3. Pamokos metu laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos (atlikti visas mokytojo skiriamas klasės ir namų užduotis, netrukdyti dirbti kitiems mokiniams, neužsiimti pašaline, nesusijusia su mokymo procesu veikla (nežaisti, nerašinėti raštelių, nekalbėti su draugais ir kt.));

1.4. Palaikyti švarą ir tvarką klasėje, mokykloje ir jos teritorijoje. Laikytis asmens higienos reikalavimų. Į mokyklą ateiti švaria, tvarkinga apranga;

1.5. Viršutinius rūbus (paltus, striukes ir kt.) pamokų metu laikyti tam skirtoje vietoje;

1.6. Tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių ir mokyklos turtą: inventorių, patalpas, baldus, vadovėlius, instrumentus ir kitas mokymo priemones. Padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti mokinys ir jo tėvai (globėjai). Žalos atlyginimą mokykloje nustato Mokyklos administracijos patvirtinta tvarka;

1.7. Išvykstant iš mokyklos grąžinti mokyklai mokymo priemones;

1.8. Dalyvauti bendruose mokyklos renginiuose;

1.9. Pateikti tėvams (globėjams) informacinius raštus apie organizuojamus renginius už mokyklos ribų; tėvams, susipažinus pasirašytinai, juos grąžinti pedagogui. (Nepristatęs informacinio rašto mokinys į išvyką nevyksta);

1.10. Mokykloje ir renginių už mokyklos ribų metu laikytis saugaus ir kultūringo elgesio reikalavimų. Nesikalbėti ir nevaikščioti renginių metu;

1.11. Nedelsiant informuoti mokyklos darbuotojus apie mokykloje ar jos teritorijoje vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas.

II. MOKINIUI DRAUDŽIAMA

2.1. Įsinešti į mokyklą šaunamuosius ginklus, peilius, dujų balionėlius, petardas, narkotines ir psichotropines medžiagas ar kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus;

2.2. Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis, nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje;

2.3. Pamokų metu kramtyti kramtomą gumą, valgyti, gerti gėrimus;

2.4. Slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius.

III. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PERTRAUKŲ METU

3.1. Laikytis saugaus ir kultūringo elgesio reikalavimų mokykloje ir jos teritorijoje (nebėgioti, nesistumdyti, netriukšmauti, nespardyti sienų, netrankyti durų, saugoti savo ir kitų sveikatą ir t.t.);

3.2. Esant laisvai pamokai netrukdyti kitų darbui (netriukšmauti koridoriuose), žaisti nepavojingus sau ir kitiems žaidimus.

Mokiniai pažeidę šiuos reikalavimus, baudžiami mokyklos tarybos nustatytomis bausmėmis. Už nusižengimus, kurie numatyti įstatymais baudžiama įstatymų nustatyta tvarka.

IV.UGDYTINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS

4.1. Ugdytiniai gali būti skatinami ir drausminami:

4.1.1. pedagogo;

4.1.2. mokyklos administracijos;

4.1.3. mokyklos pedagogų tarybos.

4.2. Skatinimo ir drausminimo formos:

4.2.1. padėka žodžiu, raštu;

4.2.2. pagerbimas mokyklos renginių metu, stenduose, internetiniame puslapyje,

žiniasklaidoje, atminimo dovanomis;

4.2.3. pastaba žodžiu, papeikimas raštu;

4.2.4. ugdytinio pasiaiškinimas raštu pedagogui, mokyklos vadovams;

4.2.5. svarstymas mokyklos taryboje.