Pereiti į pagrindinį turinį

Priėmimas į mokyklą

1. Informacija apie priėmimo į mokyklą tvarką, priėmimo pradžią ir pabaigą, prašymų bei dokumentų pateikimo reikalavimus ir terminą skelbiama Lazdijų rajono spaudoje, informaciniuose stenduose bei internetiniame mokyklos puslapyje.

     o Į ankstyvojo integruoto  ugdymo grupes priimami 5-7 m. vaikai;

     o Į muzikos skyrių: 7 – 12 metų;

     o Į dailės skyrių:  8-15 metų;

     o Į choreografijos skyrių: 8 – 14 metų; (į ankstyvąjį ugdymą nuo 4 metų).

2. Į mokyklą mokiniai priimami pateikę šiuos dokumentus:

     2.1. Prašymą (prašymą pateikia vienas iš tėvų (įtėvių, globėjų), 14 metų ar vyresnis vaikas, turintis vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų) raštišką sutikimą, prašymą gali pateikti pats;

     2.2. Gimimo liudijimą ar paso kopiją;

     2.3. Prašymai mokytis Lazdijų meno mokykloje registruojami gautų dokumentų registracijos žurnale.

3. Stojant mokytis tikrinami šie gebėjimai:

    3.1. Į muzikos skyrių – dainavimas, muzikinė klausa, ritmas;

    3.2. Į choreografijos skyrių – muzikinė klausa, ritmas ir fiziniai duomenys;

    3.3. Į dailės skyrių – piešimo ir tapybos įgūdžiai.

4. Mokinius vertina ir atrenka mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintos priėmimo komisijos.

5. Stojamųjų egzaminų komisijų sprendimai fiksuojami stojamųjų egzaminų protokoluose ir tvirtinami komisijos pirmininko bei narių parašais.

6. Galutinį priimamų mokytis mokykloje  mokinių sąrašą įsakymu tvirtina mokyklos direktorius.

7. Stojamieji egzaminai vykdomi birželio mėnesį.
8. Mokykla teikia mokamas meninio mokinių švietimo paslaugas. Mokestis už mokslą yra 10 Eur mėnesiui.